👩‍🏫 ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล  

👩‍🏫 คลังสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

👩‍🏫 สื่อการเรียนรู้ E-book โดย ศน.นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์

👩‍🏫 สื่อเอกสาร Learning Loss

“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” 

ได้จัดทำแบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 57 เรื่อง รวม 9 เล่ม

📙เล่ม 1 คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) 

https://online.pubhtml5.com/tpug/pdbn/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/1_daq0szxyBgb0qYPNuAnvNHzGdeTrjgo/view

📙เล่ม 2 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ 

https://online.pubhtml5.com/tpug/dlaw/#p=1

pdf https://drive.google.com/file/d/1UC7ixunMlOYYeF4nHel5Y_4jAOSKR16Y/view

📙เล่ม 3 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

https://online.pubhtml5.com/tpug/mvhx/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/1GllL5uz2pRGSKR6WKPUc0XMxk9nZJmfw/view

📙เล่ม 4 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

https://online.pubhtml5.com/tpug/qyay/#p=1

pdf https://drive.google.com/file/d/1GAe9UTD4TBdvFR0KvyNT7G8xhQkLJFUZ/view

📙เล่ม 5 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

https://online.pubhtml5.com/tpug/rupo/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/13mbzdIySjbvsTLvNtxY7YHhnImlLEQB8/view

📙เล่ม 6 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

https://online.pubhtml5.com/qrgs/mdjp/#p=1

pdf https://drive.google.com/file/d/1HRQ-1YxZ5O8JszxSv9PMDeb3lEvq18eE/view?usp=drivesdk

📙เล่ม 7 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

https://online.pubhtml5.com/qrgs/qklg/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/1PagufCELfKMIN3_46j7tPUrFBCvyOTCR/view

📙เล่ม 8 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

https://online.pubhtml5.com/qrgs/bmyf/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/1RuCQv33Y-ZnoJY0olC6_OMbXquqEWKys/view

📙เล่ม 9 แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์

https://online.pubhtml5.com/qrgs/xyeb/#p=1

pdf  https://drive.google.com/file/d/1u8_FXfyd4lrKMXV6WVngzT8L31zxU5cW/view

👩‍🏫 สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สสวท.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6