👩‍💼 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา👨‍💼

👩‍💼 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
👨‍💼

👩‍💼 งานธุรการ👨‍💼