กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษานายอุทัย  บัญมี
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
ศึกษานิเทศก์

นางปัทมา  เขียวเจริญ
ศึกษานิเทศก์

Comments