กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT


นายเฉลิมชัย ถึงดี
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
ศึกษานิเทศก์